Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Motto tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, kişisel veri toplamanın hukuki sebep ve yöntemi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği alıcı grupları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek için işbu Bildirimi hazırladık. Bu Bildirim, gerçek kişilerin kişisel verilerini kapsamakta olup, Motto ’nun “veri işleyen” olarak hareket ettiği hallere tatbik olmamaktadır.

İlgili mevzuat uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyor, kişisel veri işleme faaliyetleri ve ilgili süreçlerimizde şeffaflık ve hesap verebilirliği ön planda tutuyoruz. Kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve bunlara uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonlarına sahip altyapımız çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesi süreçleri de dahil, ilgili iş süreçlerimiz mevzuata uygun olarak hazırlanmış, önceden belirlenmiş kurumsal politika ve prosedürlere uygun olarak yürütülmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi süreçlerimiz, Hergüner Danışmanlık’ın kişisel verileri işlenmesi, saklanması ve imhasına ilişkin politika ve prosedürleri ile mevzuata uygun olarak ve işbu Bildirimde açıklanan şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz, Motto ’ndan ürün/hizmet alınması ya da Motto’a ürün/hizmet satılmasına yönelik ürün/hizmet ilişkisi ya da benzeri ilişkiler öncesinde, sırasında veya sonrasında, oluşturduğunuz ya da paylaştığınız bilgi ve belgeler ile işlemler, paydaşlar, kamuya açık kaynak ve platformlar (basın, ticaret sicili ve ticaret odası kayıtları gibi), Motto’ın sizinle ve sair kanallardan yaptığı iletişim ve araştırma, toplantı, görüşme ve yazışmalar ile internet sitemiz veya sosyal medya vasıtasıyla sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda toplanmakta ve bu metinde açıklanan amaçlarla otomatik (kullandığımız elektronik sistem ve programlar) ve otomatik olmayan (fiziki dosya ve kayıt tutulması) yöntemlerle işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Türkiye’de saklanmaktadır. İlgili sürelerin sonunda, kişisel verileriniz mevzuata ve Motto’ın ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Başlıca Faaliyetlerimiz Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, müşterilerimize sunduğumuz hizmetler ve Motto’ın idare ve yönetimi ile finansal operasyonları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla gerekli olduğu ölçüde KVKK’nın 5/2(c) maddesinde öngörülen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ya da KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu Motto’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca, hukuki süreçlerin yürütülmesi/karşılanması amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi gereği hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle ve yürürlükteki mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin getirilebilmesi ve yetkili mercilerin bilgi belge taleplerinin karşılanması gereklilikleri çerçevesinde KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebiyle işlenebilmektedir.

1. Danışmanlık Hizmetlerimiz
Hizmet sunduğumuz müşterilerimiz, müşterilerimizin tedarikçileri, iş ortakları, proje paydaşları, diğer üçüncü kişiler ile bunların temsilcileri ve çalışanları ile ilgili veriler işlenebilmektedir.

1.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
Müşterilerimize sunduğumuz danışmanlık, işletme destek, ofis yönetimi, insan kaynakları, muhasebe, satın alma ve mülk yönetimi, BT hizmetleri, organizasyon yönetimi, müşteri yönetimi ve iletişimleri, tercüme gibi hizmetlerin ve müşterilerimize karşı diğer sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
Faturalandırma, ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi;
Finans, BT, İK, ofis yönetimi, sekreterya, muhaberat, arşiv vb. iç süreçlerin yürütülmesi;
Motto varlıklarının ve bilgi güvenliğinin sağlanması;
Kurumsal yapının yönetimi ve idaresi, iç raporlama faaliyetlerinin icrası ile denetim, iş geliştirme vb. çalışmaların yürütülmesi, sözleşme yönetimi, hukuk ve muhasebe süreçleri ile Motto’ın dahili kural ve politikalarının yerine getirilebilmesi;
İlgili mevzuat uyarınca gelebilecek talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin icra daireleri ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere adli ve idari mercilere sunulması;
Motto’ın mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

1.2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve mevzuata uygun olarak, söz konusu amaçlar için gerekli ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Motto’ın mevcut süreçleri çerçevesinde kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılabileceği başlıca durumlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verileriniz, hizmet aldığımız tedarikçiler ile; müşterilerimize sunduğumuz hizmetler çerçevesinde gerekli hallerde müşterilerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişiler ile ve mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelecek talepler kapsamında ve uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.

2. Mal/Hizmet Tedarik Süreçleri ve Diğer Üçüncü Kişilerle İlişkiler
Gerek müşterilerimizin gerekse Motto’ın ihtiyaçları için gerçekleştirilen mal/hizmet tedariklerine yönelik süreçlerimizde danışmanlık/destek alınan ya da ortak iş yürütülen tedarikçi ve Motto ile herhangi bir ilişki kuran diğer üçüncü kişiler ile bunların temsilcileri ve çalışanları ile ilgili veriler işlenebilmektedir.

2.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
Gerek müşterilerimizin gerekse Motto’ın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli ürün/hizmet tedarik ve satın alma süreçlerinin ve diğer ilişkilerin yürütülmesi ile size ya da firmanıza, tedarikçilere,
müşterilerimize ve ilgili taraflara karşı sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
Sizinle, firmanızla ve/veya müşterilerimizle faturalandırma, ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi;
Finans, BT, İK, ofis yönetimi, sekreterya, muhaberat, arşiv vb. iç süreçlerin yürütülmesi;
Varlıklarımızın ve bilgi güvenliğinin sağlanması;
Kurumsal yapının yönetimi ve idaresi, iç raporlama faaliyetlerinin icrası ile denetim, iş geliştirme vb. çalışmaların yürütülmesi, sözleşme yönetimi, hukuk ve muhasebe süreçleri ile Motto’ın dahili kural ve politikalarının yerine getirilebilmesi;
İlgili mevzuat uyarınca gelebilecek talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin icra daireleri ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere adli ve idari mercilere sunulması;
Motto’ın mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

2.2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve mevzuata uygun olarak, söz konusu amaçlar için gerekli ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, Motto ile mal veya hizmet tedariki ya da ilgili ilişkiniz çerçevesinde ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankalar ile; gerekli olduğu ölçüde hizmet aldığımız diğer tedarikçiler ile; müşterilerimize sunduğumuz hizmetler çerçevesinde gerekli hallerde müşterilerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişiler ile ve mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelebilecek talepler kapsamında ve uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.

3. Ofisimize Yapacağınız Ziyaretler
Motto ofislerini ziyaretiniz kapsamında, kimlik, iletişim, firma, araç ve ziyaretinizle ilgili bilgileriniz, katılacağınız görüşme/etkinlik için hazırlık yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, bina ve işyeri güvenliği ve denetimi, mevzuat gereği resmi mercilerle yapılan paylaşımlar ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir. İşyeri güvenliği ve denetimi amaçlarıyla bina ortak alanından ofise bağlanan girişler ve ofis içerisinde güvenlik kameraları bulunmaktadır.

Ziyaretçi bilgileri, Motto’ın hizmet aldığı veri işleyenlerle ve binanın genel güvenliğinin temini amacıyla gereken hallerde ofislerimizin bulunduğu binanın yönetimi ile karşılıklı olarak paylaşılabilmektedir.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

4. Diğer Faaliyetlerimiz Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen temel faaliyetler haricinde arızi olarak yürütülen süreçler kapsamında işlenmesi gerekmesi halinde, ilgili işleme süreçleri, her halükarda KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere veya açık rızanıza dayanılarak, ilgili mevzuata ve Hergüner Danışmanlık’ın ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir:

a. Açık rızanız;
b. Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
c. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
ç. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
d. Motto’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
e. Kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması;
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
g. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Motto’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Haklarınız ve İletişim
KVKK çerçevesinde aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme;
b. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
c. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
ç. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
d. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hallerde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
e. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
f. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde, Motto A.Ş.’ye hitaben “Büyükdere Caddesi 199 Levent 34394 İstanbul – Türkiye” adresine ya da (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz üzerinden) info@motto.av.tr adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca mevzuat gereğince, başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.
7/24 Support Line